rap evaluare mic

 rap selectie mic

 rap contestatii mic

  vie1679             

Fiecare submăsura va beneficia de o alocare financiară anuală. Alocarea financiară publică a submăsurii aferenta perioadei de depunere continue, criteriile de selectie, punctajele de selectie, criteriile de departajare şi pragul minim sunt realizate la initiativa AM PNDR cu consultarea prelabila a Comitetul de Monitorizare. Pentru fiecare sesiune anuală continuă se întocmește un Anunţ de lansare a licitaţiei în care se vor prezenta: alocarea anuală corespunzatoare domeniilor de intervenție, intervalul de depunere a proiectelor, pragul minim, pragurile de calitate lunare.

Depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii continue de depunere aferente submăsurii/componentei (alocare distinctă) se opreşte înainte de termenul limită prevăzut în nota de lansare, atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse având un punctaj estimat (autoevaluare/prescoring) mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent lunii respective, excluzând valoarea publică totală a proiectelor retrase, ajunge la 200% din nivelul alocării sesiunii aferente componentei (alocare distinctă), cu excepția primelor 5 zile calendaristice din fiecare etapă de depunere când oprirea depunerilor de proiecte nu este condiționată de atingerea plafonului de 200% din nivelul alocării sesiunii.

Solicitanții al căror punctaj estimat va scădea în urma evaluării AFIR sub pragul de calitate corespunzător lunii respective și proiectele încadrate greșit din punct de vedere al alocării financiare aferente unei măsuri/submăsuri/componente (alocare distinctă), vor fi declarați neconformi.

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării disponibile pentru selecţia lunară ce reprezintă diferenţa dintre alocarea sesiunii şi valoarea publică totală a proiectelor selectate prin rapoartele de selecţie/contestaţii lunare/trimestriale anterioare, valoarea publică totală a contestaţiilor depuse aferente rapoartelor de selecţie lunare/trimestriale publicate, după caz. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare.

După publicarea raportului de selecţie lunar pe pagina de internet AFIR, beneficiarii au la dispoziţie 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, dar nu mai mult de 7 zile lucrătoare de la publicarea pe pagina de internet AFIR a Raportului de Selecție intermediar/ lunar/ trimestrial/ final, pentru a depune contestaţii cu privire la rezultatul selecției. Contestaţiile se semnează de către beneficiar și se depun on‐line.

După publicarea raportului lunar/final de contestaţii, AFIR va proceda la selecţia proiectelor cu punctajul total mai mare sau egal cu punctajul ultimului proiect selectat pentru finanțare aferent etapei respective. Proiectele eligibile neselectate vor rămâne în aşteptare şi vor intra în competiţie cu proiectele depuse în cadrul aceleiași sesiuni continue de depunere a proiectelor, după caz.

După publicarea raportului de contestaţii lunar, AFIR întocmeşte Raportul de Selecţie aferent etapei pentru care au fost finalizate contestaţiile, doar în situaţia în care Raportul de selecţie lunar respectiv conţine proiecte eligibile fără finanţare, altfel, alocarea disponibilă va reîntregi alocarea disponibilă aferentă etapei unde există proiecte eligibile fără finanţare. Alocarea disponibilă pentru selecţia aferentă etapei pentru care au fost finalizate contestaţiile este reprezentată de diferenţa între valoarea publică totală a contestaţiilor depuse aferente etapei respective şi valoarea publică totală a proiectelor selectate, rezultate în urma publicării raportului de contestaţii respectiv. Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu Cererea de finantare.

Procesul de selecție și procesul de verificare a contestațiilor se desfașoara potrivit „Regulamentului de organizare și functionare al procesului de selectie și al procesului de verificare a contestatiilor pentru proiectele aferente masurilor din programul national de dezvoltare rurala 2014‐2020 (pndr)”, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la momentul lansării sesiunii, publicat pe site‐urile www.madr.ro și www.afir.info.

Solicitanții vor putea retrage şi redepune proiectul o singură dată în cadrul sesiunii continue de depunere. De asemenea, solicitanţii care au fost declaraţi neconformi vor putea sa mai redepună proiectul o singura dată în cadrul sesiunii continue de depunere.